אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

תערוכת זכרון צילום - מבעד לעיניך - בסינמטק לתומר בכר

תומר בכר: מבעד לעיניו

Tomer Bachar: Through his eyes

תערוכת  צילום: סינמטק תל-אביב  1.10.2015- 20.10

  הספר של לאור צאתו את מלווה זו זיכרוןתערוכת  האינסוף אל מפליגים לעיניו:מבעד

( ז''ל בכר תומר של לתצלומיו מוקדש הספר, אונליין. אחר מסע בשיתוף לאורשיוצא2014-

1972  וארבע בשישים טייל תומר לו. והריע העולם את שחבק חובב, וצלם תרמילאי -)

מדינות ותיעד במצלמתו את הרשמים והחוויות שעבר.

לעיניומבעד  תנועת הצבעים, היסודות, השונים: מופעיו על הטבע של ליופיו נחשפים אנו

  על מצלמתו מספרת עוד ולהמון. לפרט עמלים, לאנשים רחוקות, לתרבויות מתוודעיםהמים.

ילדים שמחים ובודדים ברחבי העולם, על טיבן של סירות בלב ים ועל שקיעות חד-פעמיות.

  ''מגלה מיוחד, אדם שצילם תמונות בספר: שמתפרסם האוסף מתוך מבחר מציגההתערוכה

עולם'' בדרכו, שהקדיש כמעט כל רגע מחייו הבוגרים לתכנון היעד הבא.

מבחר עבודות צילום